JC / Railbird

Zenyatta

Zenyatta

On the Santa Anita backstretch, November 6, 2009.